سور‌ه‌ی مرگ، آیه‌ی چندم

و همانا بهترین شما آن‌هایی هستند که پیش از آن‌که طوری شود که دیگر نتوانی ببینیشان، خودشان کاری کنند که هرگز دلتنگشان نشوی. و ما خیلی خفنیم.

/ 4 نظر / 41 بازدید
فاطمه فرزند مای خفن

و اینگونه آفریدیم اکثر مردم جهان را.

حبیب

بابا خفن پاینده باشی

پیرسوک

چند بار و چند بار خواندم و راست بود مرسی

خر

[شیطان]